نشست تخصصی «نقش دانشگاهیان در بکارگیری علم و فناوری در دوران دفاع مقدس»