نشست مجازی «مرور و تحلیلی بر جنگ دیروز و امروز و وظیفه جوانان نقش آفرین در این عرصه»

ج, 07/07/1402 - 14:23

نشست مجازی «مرور و تحلیلی بر جنگ دیروز و امروز و وظیفه جوانان نقش آفرین در این عرصه»